Oprichting stichting “Shakenbaby.nl”

OPRICHTING STICHTING  

Heden, dertien oktober tweeduizend veertien, verschenen voor mij,  ——–  
Meester Abel Elzinga, notaris, gevestigd in de gemeente Hoogezand-  Sappemeer: ———————————————————————   
de heer Jannes Theodoor Koetsier, ———————————  
De comparant verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te  roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ——————

Naam, Zetel en Duur —————————————————————–  
Artikel 1 ———————————————————————————-  
1. De stichting draagt de naam: Stichting ‘Shakenbaby.nl’.  ————  
2. Zij heeft haar zetel in Blauwestad, gemeente Oldambt. —————–  
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. —————————–  

Doel —————————————————————————————  
Artikel 2 ———————————————————————————-  
1. De stichting heeft ten doel: ——————————————————
– Ouders die verdacht worden van het mishandelen van hun baby  (‘shaken-baby-syndroom’) te helpen, zowel juridisch als via medische   second opinion(s);  ———-  
– Het huidige beleid in Nederland te doen aanpassen zodanig dat er   minder onterechte beschuldigingen van ‘shaken-baby-syndroom’   plaatsvinden. ———————- 
2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: —
 –  het voeren van de website ‘shakenbaby.nl’ waarop actuele  informatie en contactmogelijkheid te vinden is; ——————————-
 – contacten met beschuldigde gezinnen; —————————————-
 – medisch onderzoek van casuistiek en literatuur en hierover  publiceren; ——————————————————————————-
 – overleg met betrokken instanties; ———————————————–  
 – waar nodig het voeren van juridische procedures. ————————-  
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. —

Vermogen ——————————————————————————-  
Artikel 3 ———————————————————————————-  
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: —————–
 – subsidies en donaties; ——————————————————–
 – schenkingen, erfstellingen en legaten; ———————————–
 – alle andere verkrijgingen en baten. —————————————-  
Een natuurlijk persoon noch een andere rechtspersoon kan over het  vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen  vermogen. ———————————–

Bestuur ———————————————————————————–  
Artikel 4 ———————————————————————————-  
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het  aantal leden wordt  met inachtneming van het in de vorige zin  bepaalde  door het bestuur ——-
met algemene stemmen vastgesteld. ——-  
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en  een penningmeester.  —————————————————————-  
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt.
Aftredende   bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd  bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. —–  
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen  de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee   maanden na het ——–
ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de   benoeming van één (of meer) opvolger(s).  ————————————  
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer  leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of  vormt het enige overblijvende ——bestuurslid niettemin een wettig   bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.  ——————————–  
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun  werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen  in de uitoefening van hun ———
functie gemaakte kosten.  ————————  

Bestuursvergadering en bestuursbesluiten. etc. etc. etc.

Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het  bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot   bestuursleden van de stichting ——
worden benoemd: —————————  
1. tot voorzitter: Hr JT Koetsier
2. tot secretaris: Hr P van Es 
3. tot penningmeester: Mevr P Prudencia
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij  deze akte betrokken comparanten casu quo partijen is door mij,  notaris, aan de hand van ——-
de hiervoor gemelde en daartoe bestemde  documenten vastgesteld. ————————————————————  

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Hoogezand,  ——  
op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.. ————————–  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen  personen hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te  hebben kennisgenomen ——
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs  te stellen. ——————————————————————————–  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten  en mij notaris ondertekend. ———————————————————